+420 602 712 525

Často kladené otázky

Hrozí mi jako podnikateli exekuce či dražba. Můžete mi nějak pomoci?
Ano. Vaše závazky vůči Vašim věřitelům můžeme za Vás vyplatit, zkonsolidovat Vaše závazky tím, že prodloužíme jejich splatnost, případně jsme schopni snížit Vaše úrokové zatížení.
Jako podnikatel jsem v registru dlužníků, mohu u Vás dostat úvěr?
Ano, o nebankovní úvěr můžete požádat. Zápisy v registrech dlužníků pro nás nejsou ve většině případů relevantní.
O jakou výši úvěru můžu jako podnikatel žádat?
Minimální výše poskytovaného nebankovního úvěru činí v současné době 100.000,- Kč, maximální výše činí 1.000.000,- Kč.
Na co můžu tyto peníze jako podnikatel použít?
Poskytujeme podnikatelské uvěry, proto je zcela na Vás, na co peníze v rámci svého podnikání prokazatelně použijete.
Jsou účtovány nějaké poplatky předem?
V oblasti nebankovních úvěrů jsme přímými poskytovateli a poplatky za schválení úvěru ani za jeho správu nepožadujeme. Poplatky můžou být účtovány za některé související služby, např. za vyplacení exekucí. 
Jaká je výše úroků a roční procentní sazba nákladů (RPSN) na můj úvěr?
Výše úrokové sazby i RPSN se mění v závislosti na výši úvěru a době, na kterou bude úvěr poskytnut. Pro dodání všech potřebných podkladů Vás budeme kontaktovat a bezplatně Vám vypracujeme nabídku úvěru přesně podle vašich potřeb, ve které bude uvedena úroková sazba, RPSN a případné poplatky.
Jaký je rozdíl mezi RPSN a úrokovou sazbou z úvěru?
Úroková míra představuje procentní navýšení půjčené částky za určité časové období. Naproti tomu RPSN vyjadřuje souhrn celkových nákladů na úvěr (tzn. jak úroků, tak i veškerých souvisejících poplatků). Úroková sazba je tedy pouze jednou významnou složkou RPSN.
 
Je možné splatit celý úvěr předčasně? Pokud ano, za jakých podmínek?
Ano, nebankovní úvěr můžete jednorázově splatit kdykoliv, a to bez nutnosti požádání o předčasné splacení. Můžete také kdykoliv v průběhu splácení navýšit bez jakéhokoliv oznámení výši splátky, čímž dojde k dřívějšímu celkovému umoření úvěru. Úroky pak platíte pouze za dobu, za kterou je úvěr skutečně splacen. Zbývající úroky již neplatíte. Výjimkou je jednorázová celková úhrada v prvních dvanácti měsících splácení. V tomto případě hradíte úroky splatné v prvních dvanácti měsících.
Je potřeba ručitele pro získání úvěru?
Ručitel není podmínkou pro získání úvěru. Může však v některých případech zvýšit Vaši bonitu. Výše Vaší bonity pak může ovlivnit výši schváleného úvěru i úrokovou sazbu.
 
Čím se mohu zaručit, žádám-li o úvěr?
Nebankovní úvěr můžete zajistit zástavním právem k nemovitosti (stavebním pozemkem, rodinným domem, chatou, budovou s komerčním využitím) a dále také zástavním právem k bytu nebo nebytovému prostoru v osobním vlastnictví. Jako zajištění jsme schopni akceptovat také zajištění družstevním podílem (družstevním bytem). V tomto případě se nejedná o zástavu, ale o zajišťovací převod členských práv v družstvu.
Vlastním jako podnikatel nemovitost ve společném jmění manželů a manžel/ka nechce podepsat úvěrové a zástavní smlouvy. Mohu si zažádat o úvěr?
Bohužel, v tomto případě je potřeba souhlasu obou manželů.
Mohu jako podnikatel dostat úvěr, pokud nemám ve svém vlastnictví nemovitost?
Nebankovní úvěr můžete zajistit i zástavním právem k nemovitosti či bytu ve vlastnictví jiné osoby. Tato osoba pak může zřídit zástavní právo k zajištění Vašeho závazku. Dále jsme jako jedni z mála schopni přijmout jako zajištění také členská práva v bytových družstvech (družstevní byty).
Za jak dlouho obdržím peníze, o které žádám?
Po odsouhlasení předsmluvních informací, které od nás bezplatně obdržíte, Vám do druhého dne vypracujeme návrhy smluv. V případě zajištění družstevním bytem, dochází k vyplacení úvěru po provedení zajišťovacího převodu členských práv v družstvu (obvykle do tří dnů od dodání podkladů). V případě zajištění nemovitostí zapsanou v katastru nemovitostí, dochází k vyplacení úvěru po zápisu zástavního práva do katastru nemovitostí (obvykle po 20 dnech od podání návrhu na povolení vkladu zástavního práva do katastru nemovitostí ).
Jakou formou mi budou peníze vyplaceny, jak budu splácet?

 Pokud se jedná o úvěr do 270.000,- Kč, mohou být tyto peníze vyjímečně vyplaceny také v hotovosti přímo v naší kanceláři. Preferujeme však převod financí na bankovní účet klienta. Převzetí finanční hotovosti bude písemně potvrzeno oběmi smluvními stranami s uvedením výše částky a datem převzetí finanční hotovosti. Pokud by však tato částka přesáhla hodnotu 270.000 Kč, převedeme finanční prostředky výhradně na bankovní účet klienta. Splátky úvěru hradíte převodem na bankovní účet, jehož číslo bude uvedeno ve smlouvě o úvěru.

Kdy začíná splácení úvěru?
První splátka je splatná za 30 dnů od čerpání úvěru klientem. Každá další splátka bude splatná téhož dne v následujících měsících jako splátka první, nebude-li tohoto dne v daném měsíci, pak posledního dne v měsíci.
Co se stane, když vynechám jednu splátku?
V případě prodlení pouze s jednou splátkou úvěru nedochází k žádné významnější sankci vůči klientovi. Věřitel má však právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,15% z dlužné částky za každý den prodlení.
Jak můžu požádat o úvěr?
O úvěr můžete požádat prostřednictvím online žádosti na našich webových stránkách, telefonicky nebo návštěvou na některé z našich poboček.
Jaké dokumenty je potřeba přiložit k žádosti o úvěr?
V případě žádosti o úvěr je rozhodující, zda jako zajištění poskytnete nemovitost (byt v osobním vlastnictví), či družstevní byt.
Dokumenty pro případ, kdy zajištěním je nemovitost (byt v osobním vlastnictví)
Dokumenty pro případ, kdy zajištěním je družstevní byt:
Jak mám doložit výši příjmu?
Výši příjmu můžete jako podnikatel doložit např. předložením daňového přiznání za minimáně jedno předchozí zdaňovací období a dále předložením účetních výkazů (min. rozvahy, výkazu zisků a ztrát).
Splátku jsem již uhradil/a, ale přesto nebyla připsána na účet věřitele, co bych měl/a udělat?
V takovémto případě nás prosím kontaktujte a neprodleně zašlete kopii potvrzení úhrady splátky (ústřižek složenky nebo výpis z účtu).
Jak mám postupovat, pokud jsem změnil/a bydliště, korespondenční adresu?
Změnu adresy nám, prosím, co nejdříve písemně oznamte.
Jak mám postupovat, pokud jsem změnil/a jméno?
V tomto případě nám, prosím, co nejdříve zašlete kopii oddacího listu nebo nového občanského průkazu.

 

 

QR Code

Ostrava

Dům právnických služeb, Matiční 730/3
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

M: +420 602 712 525
E: info@pujcky-reality.cz