+420 602 712 525

Změny v exekucích

Dne 1. ledna 2013 vstoupila v platnost novela exekučního řádu a občanského soudního řádu a dalších předpisů, která s sebou přinesla celou řadu očekávaných změn. Přinášíme Vám jejich stručný přehled.
 

Předžalobní výzva

Nezřídka se stává, že se dlužník o svém dluhu dovídá až v momentě, kdy mu klepe exekutor na dveře. Nově musí věřitel zaslat dlužníkovi nejméně 7 dní před podáním žaloby na jeho adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu, výzvu k plnění. Jestliže věřitel tuto povinnost nesplní, nevznikne mu v případě výhry soudního sporu právo na přiznání náhrady nákladů řízení.
 

Již nečekejte usnesení o nařízení exekuce

V zásadě se jedná o formální změnu. Řízení je okamžitě zahájeno po podání návrhu věřitele, tedy oprávněného. Již neexistuje usnesení o nařízení exekuce, ale soud na základě návrhu věřitele vydává soudnímu exekutorovi pověření k exekuci. Pověření se nedoručuje účastníkům exekučního řízení a není proti němu přípustné odvolání. Dlužník, tj. povinný, je o zahájeném exekučním řízení informován soudním exekutorem, a to vyrozuměním o zahájení exekuce, které je doručováno společně s exekučním příkazem.
 

Prodloužení lhůty k dobrovolnému plnění

Soudní exekutor, který byl pověřen provedením exekuce, zašle povinnému spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce výzvu k dobrovolnému splnění. Lhůta k dobrovolnému plnění se prodlužuje z 15 na 30 dní.
 

Slučování exekucí

Další exekuční řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora se spojí ze zákona ke společnému řízení. V případě menších pohledávek či jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 řízení může soud, na návrh povinného, spojit exekuční řízení vedená u různých exekutorů ke společnému řízení. Dosud si soudní exekutor účtoval odměnu z každého exekučního řízení, i přesto, že tato řízení vedl proti stejnému povinnému pro pohledávku stejného oprávněného. Novou úpravou je tomuto zamezeno a soudní exekutor si již nebude moci účtovat odměnu za jednotlivá exekuční řízení, ale pouze za jediné sloučené řízení.
 

Konec exekutorským zápisům se svolením k vykonatelnosti

Od nového roku nemohou soudní exekutoři sepisovat exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti. Tyto zápisy obsahovaly uznání dluhu ze strany dlužníka a jeho výslovný souhlas s tím, aby v případě, že závazek nebude podle zápisu splněn, byla zahájena exekuce, aniž by probíhalo soudní řízení. Věřitel se tedy v případě zájmu o sepsání zápisu s doložkou vykonavatelnosti bude muset obrátit na notáře. Dlužník pak sám zváží a rozhodne, zda je pro něj sepsání takového zápisu za daných okolností přijatelným řešením vzdání se projednávání celé věci před nezávislým a nestranným soudem.
 

Domácího mazlíčka už Vám nezabaví

Dosud byli domácí mazlíčci považováni za věc, kterou lze zpeněžit ve prospěch věřitele. Nově patří domácí zvířata k nezabavitelným věcem podobně jako například snubní prsten. Změna se nedotýká hospodářských zvířat a zvířat v zájmovém chovu. Tato mohou být i nadále předmětem exekuce.
 

Neplatiči alimentů mohou přijít o řidičský průkaz

V případě, že je vedeno exekuční řízení pro dlužné výživné na nezletilé dítě, může soudní exekutor vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění nesmí povinný řídit motorová vozidla. Výjimkou bude pouze, prokáže-li povinný, že řidičské oprávnění potřebuje např. k výkonu svého povolání.
 

Exekuce na plat / mzdu manžela / manželky

Vymáhá-li soudní exekutor závazek, který spadá do společného jmění manželů, může nově soudní exekutor exekučně postihnout rovněž mzdu, jiný příjem, pohledávku z účtu u peněžního ústavu či jinou pohledávky manžela povinného.
 

Podíl v družstevním bytu

Je-li dlužník členem bytového družstva, může soudní exekutor postihnout jeho družstevní podíl v tomto družstvu. Dosud v takovém případě bytové družstvo vyplácelo tzv. vypořádací podíl vyčíslený dle obchodního zákoníku. Nově bude možné členská práva v bytových družstvech dražit, aby se za členská práva v bytových družstvech získalo co nejvíce finančních prostředků.
 

Neoprávněně zabavené věci musí exekutor vrátit zpět

Pokud je při provádění soupisu soudním exekutorem, případně jím pověřeným zaměstnancem, zabavena neoprávněně movitá věc, má exekutor povinnost tuto movitou věc vrátit na vlastní náklady zpět na místo, kde tuto zabavil. Dříve byl vlastník takto neoprávněně zabavené věci nucen si tuto věc vyzvednout na své náklady v místě určené soudním exekutorem.

 

QR Code

Ostrava

Dům právnických služeb, Matiční 730/3
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

M: +420 602 712 525
E: info@pujcky-reality.cz