+420 602 712 525

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

na základě nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen "GDPR" ) a na základě zákona č. 101/2000 Sb. uveřejňuje níže uvedený Správce následující oznámení o nakládání a ochraně osobních údajů.

I.

Správce

I.1.       V souvislosti s osobními údaji uvedenými v tomto dokumentu je jejich Správcem, ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR, Mgr. Ing. Gardiančík Tomáš, IČ 61966878, se sídlem Šilheřovická 558, 725 29 Ostrava-Petřkovice, info@pujcky-reality.cz, tel. +420 602 712 525, zapsaný v Živnostenském rejstříku ČR. (dále jen "Správce")

 

II.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů.

II.1.     Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

III.

Zpracování za účelem vyřízení poptávky o úvěr

III.1.    Správce zpracovává za účelem vyřízení poptávek o úvěry učiněných prostřednictvím webových stránek www.pujcky-reality.cz a www.dokonalapujcka.cz, tedy za účelem plnění smlouvy v souladu s čl. 6 bodem 1, písm. b) GDPR,  za účelem splnění právní povinnosti spočívající zejména v posuzování úvěruschopnosti žadatelů v souladu s čl. 6 bodem 1, písm. c) GDPR a za účelem naplnění oprávněných zájmů Správce v souladu s  čl. 6 bodem 1, písm. f) GDPR, osobní údaje poskytnuté návštěvníkem některé z výše uvedených webových stránek v tomto rozsahu:

 • jméno žadatele
 • příjmení žadatele
 • adresa bydliště
 • telefonní číslo žadatele
 • emailová adresa žadatele
 • IČ v případě podnikatelskému subjektu
 • DIČ v případě podnikatelského subjektu - plátce DPH
 • věk žadatele
 • rodinný stav žadatele
 • informace o případném úpadku žadatele, případně spolužadatele
 • údaje o typu bydlení žadatele
 • údaje o zaměstnání a pracovním zařazení žadatele, případně spolužadatele
 • údaje o počtu a věku členů domácnosti žadatele
 • informace o výši příjmu a výdajů žadatele, případně spolužadatele
 • informace o aktuální výši závazků žadatele

 

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy ze strany Správce, splnění právních povinností Správce a naplnění oprávněných zájmu Správce. Neposkytnutím výše uvedených osobních údajů má za následek nemožnost schválit žadateli poskytnutí úvěru.

III.2.    Správce uchovává osobní údaje uvedené v bodě III.1. tohoto dokumentu  jak v elektronické tak i listinné podobě po dobu, po kterou je povinen uchovávat účetní a daňové doklady podle zákona, a po dobu, po kterou je povinen  uchovávat dokumenty pro případnou kontrolu dozorovým nebo dohledovým orgánem Správce.

 

IV.

Zpracování za jiným účelem

IV.1.    Správce na základě zpracovatelských smluv pověřil zpracováváním osobních údajů uvedených v bodě III.1. tohoto dokumentu, za účelem zajištění běžné provozuschopnosti, tedy za účelem splnění právní povinnosti v souladu s čl. 6 bodem 1, písm. c) GDPR a pro účel naplnění oprávněných zájmů Správce v souladu s čl. 6 bodem 1, písm. f) GDPR, tyto zpracovatele:

 • Core Trade s.r.o., IČ 27794954, se sídlem Celní 444/10, Hlučín, PSČ 748 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29893, jako subjekt poskytující služby v oblasti tvorby softwaru, a webového a emailového hostingu,
 • Kateřina Šeděňková, IČ 88319415, se sídlem Na Zátiší 390, PSČ 739 24, Krmelín, zapsána v Živnostenském rejstříku, jako subjekt poskytující služby v oblasti vedení účetnictví  a daňové evidence,
 • Ing. Emilia Harmečková, IČ 11196645, se sídlem Na Šancích 113/53, PSČ 724 00, Ostrava - Nová Bělá, zapsána v Živnostenském rejstříku, jako subjekt poskytující služby v oblasti vedení účetnictví  a daňové evidence, a daňového poradenství.

IV.2.    Zpracovatel Core Trade s.r.o uchovává osobní údaje uvedené v bodě III.1. tohoto dokumentu jen v elektronické podobě po dobu, po kterou je Správce povinen uchovávat účetní a daňové doklady podle zákona a po dobu, po kterou je povinen  uchovávat dokumenty pro případnou kontrolu dozorovým nebo dohledovým orgánem Správce.

            Zpracovatel Kateřina Šeděňková a Správce uchovávájí osobní údaje v listinné podobě v rozsahu uvedeném na smlouvách o úvěru, jimiž jsou:

 • jméno žadatele a spolužadatele
 • příjmení žadatele a spolužadatele
 • adresa bydliště žadatele a spolužadatele
 • rodné číslo žadatele a spolužadatele
 • rodinný stav žadatele a spolužadatele
 • telefonní číslo žadatele a spolužadatele
 • emailová adresa žadatele a spolužadatele
 • IČ žadatele a spolužadatele v případě podnikatelského subjektu
 • DIČ žadatele a spolužadatele v případě podnikatelského subjektu - plátce DPH

 

a dále Zpracovatel Kateřina Šeděňková v elektronické podobě v rozsahu:

 

 • jméno žadatele a spolužadatele
 • příjmení žadatele a spolužadatele

 

po dobu, po kterou je Správce povinen uchovávat účetní a daňové doklady podle zákona, a po dobu, po kterou je povinen uchovávat dokumenty pro případnou kontrolu dozorovým nebo dohledovým orgánem Správce.

           

Zpracovatel Ing. Emilia Harmečková uchovává osobní údaje v elektronické podobě v rozsahu:

 

 • jméno žadatele a spolužadatele
 • příjmení žadatele a spolužadatele

po dobu, po kterou je Správce povinen uchovávat účetní a daňové doklady podle zákona.

 

V.

Práva subjektu osobních údajů

V.1.     Fyzické osobě, jenž požádá Správce o výpis jejích zpracovávaných osobních údajů, prostřednictvím emailové zprávy na adresu info@pujcky-reality.cz nebo písemně listovní zásilkou adresovanou na adresu sídla Správce, vystaví Správce bezplatně potvrzení o rozsahu a způsobu zpracovávání jejích osobních údajů. Toto potvrzení je Správce povinen vystavit a předat pouze subjektu osobních údajů, který svou totožnost Správci prokáže, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti o vystavení potvrzení. Každé další potvrzení vystavené Správcem v rámci následujících 12 kalendářních měsíců od vystavení prvního potvrzení bude subjektu osobních údajů zpoplatněno, a to ve výši odpovídající nákladům na využití technických prostředků a potřebnému času pro vyhotovení takového potvrzení.

 

V.2.     Fyzická osoba má právo na bezplatnou opravu, výmaz či omezení zpracování jejich osobních údajů, ledaže zpracování jejich osobních údajů probíhá na základě zákona. Subjekt osobních údajů může požádat Správce, prostřednictvím emailové zpráva na adresu info@pujcky-reality.cz nebo písemně listovní zásilkou adresovanou na adresu sídla Správce, o opravu, výmaz či omezení zpracování jejich osobních údajů. Není- li to v rozporu se zákonnou povinnosti Správce nebo z jeho oprávněnými zájmy, a subjekt osobních údajů, náležitě prokáže svou totožnost, Správce žádosti vyhoví a úkon provede nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti s tím, že zároveň vyrozumí případné další správce či zpracovatele, kterým byly osobní údaje poskytnuty, o nutnosti provedení stejných úkonů. V opačném případě uvede Správce důvody odůvodňující nevyhovění žádosti.

 

V.3.     Fyzická osoba, která má za to, že Správce porušuje její práva týkající se jejích osobních údajů má právo podat námitku na zpracovávání jejich osobních údajů, a to prostřednictvím emailové zpráva na adresu info@pujcky-reality.cz nebo písemně listovní zásilkou adresovanou na adresu sídla Správce. Fyzická osoba, která má za to, že došlo k porušení jejího práva na ochranu osobních údajů, má také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

V.4. Fyzická osoba, která je subjektem osobních údajů jež Správce zpracovává, může Správce požádat o přenositelnost svých osobních údajů prostřednictvím emailové zpráva na adresu info@pujcky-reality.cz nebo písemně listovní zásilkou adresovanou na adresu sídla Správce. Pokud subjekt osobních údajů, náležitě Správci prokáže svou totožnost, Správce žádosti vyhoví a úkon provede nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti s tím, že vyhotoví soubor ve formátu XML, který zpřístupní podle žádosti buď subjektu osobních údajů nebo jinému správci, kterého subjekt osobních údajů určil. 

 

VI.

Informování Správcem

VI.1.    Správce tímto informuje subjekt osobních údajů, že jeho osobní údaje nejsou předmětem žádného rozhodnutí, a to včetně opatření, které hodnotí osobní aspekty týkající se jeho osoby, a jež vychází výlučně z automatizovaného zpracování,  které má pro něj právní účinky nebo se jej podobně významně dotýká, jako jsou automatizované zamítnutí on-line žádosti nebo postupy bez jakéhokoliv lidského zásahu.

 

VI.2.    Správce přijal taková technicko - organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

VI.3.Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje subjektů údajů do jiných zemí EU, ani do třetích zemí mimo EU

 

VII.

Závěrečná ustanovení

VII.1.  Přijetí této ochrany osobních údajů je možné pouze osobou ve věku nejméně 16 let. Pokud přijme tuto ochranu osoba mladší 16 let, aniž by o tom neprodleně informovala Správce, případně aniž by doložila souhlas svého zákonného zástupce, má se za to, že uvádí Správce záměrně v omyl.

 

VII.2. Potvrzení o seznámením se z obsahem ustanovení uvedených v tomto dokumentu  "Ochrana osobních údajů" a jejich přijetí se uskuteční zaškrtnutím políčka (checkboxu), vedle kterého byl umístěn odkaz na tento dokument.

 

VII.3. Ustanovení uvedená v tomto dokumentu "Ochrana osobních údajů" nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

VII.4.  Obsah tohoto dokumentu je chráněn autorským právem, které znemožňuje dokument nebo jeho části neoprávněně kopírovat nebo jiným způsobem užívat.

 

 

 

 

 

 

                       

 

QR Code

Ostrava

Dům právnických služeb, Matiční 730/3
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

M: +420 602 712 525
E: info@pujcky-reality.cz