+420 602 712 525

Slovník pojmů

Akontace

V případě čerpání úvěru nebo půjčky se akontací rozumí platba předem. Nejčastěji bývá uváděna v procentech z celkové ceny věci. Akontaci v našich nebankovních půjčkách nepoužíváme.

Americká hypotéka

Jedná se o druh hypotéky, tzn. úvěru zajištěného nemovitostí. Tento druh hypotéky může být využit k financování libovolného záměru, např. ke koupi auta, financování studijního pobytu a jiné. Je vhodné jí využít zejména v případě, kdy Vám nestačí finance poskytované v rámci běžného spotřebitelského úvěru. Umožňuje Vám tedy půjčit si větší částku peněz a díky zajištění nemovitostí získat nižší úrokovou sazbu. Tuto podobu mají naše nebankovní hypotéky.

Anuita

Jde o konstantní platbu po smluvené období. Obvykle se jedná o pravidelnou splátku úvěru. Anuita se často skládá ze splátky jistiny a úroku. V neměnných splátkách u našich nebankovních hypoték je vždy obsažena jak splátka jistiny tak i úroku.

Automatický revolving

Jedná se o možnost klientů automaticky navýšit úvěr po splacení smluvně stanovené části úvěru. V takovém případě lze získat další peníze bez nutnosti sepisovat znovu žádost a dokládat výši příjmů.

Aval, avalista

Aval je směnečné ručení. Avalista je pak ručitelem uvedeným na směnce. Pokud tedy směnka není výstavcem (dlužníkem) proplacena, může se remitent (věřitel, ten, v jehož prospěch je směnka vystavena) domáhat zaplacení směnečné sumy po avalistovi.

Biankosměnka

Biankosměnka (někdy též používaný výraz blankosměnka) je taková směnka, která je pouze částečně vyplněna a chybějící údaje jsou doplněny později. Biankosměnka se stává platnou teprve po doplnění chybějících údajů. Platnost směnky nastává k datu, kdy byla biankosměnka podepsána výstavcem. Často bývá doplněna smlouvou o jejím vyplnění.

Bonita

Posouzení finanční situace klienta, jde o schopnost klienta splácet (dostát svým závazkům).

Datum splatnosti

Datum, kdy musí být splátka nejpozději připsána na účet věřitele.

Finanční arbitr

Od 1.7.2011 je nově založena pravomoc finančního arbitra rozhodovat mimosoudně spory ze spotřebitelských úvěrů.

Fixní úroková sazba

Fixní (pevná) úroková sazba je taková sazba, která je pevně stanovena na určité období, případně na celou dobu splácení úvěru či jiného finančního produktu. Jejím opakem je pohyblivá úroková sazba. U našich nebankovních hypoték se setkáte výlučně s pevnou úrokovou sazbou po celou dobu splácení.

Hypotéční úvěr

Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

Hyperocha

Peněžitá částka, která zbude z výtěžku prodeje, po odečtení dluhu a případných nákladů s prodejem souvisejících. Hyperocha se vyplácí původnímu vlastníku věci.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je veřejnou evidencí nemovitostí na území ČR. Z katastru nemovitostí lze získat nejrůznější informace týkající se vlastnických a jiných práv k pozemkům, budovám, bytům či nebytovým prostorám, evidovaných v katastru nemovitostí.

Konsolidace

Konsolidací dluhu se rozumí přeměna lhůty splacení či sloučení více pohledávek v jednu. Nejčastěji se přeměňuje krátkodobý dluh v dluh dlouhodobý (konsolidovaný). Bývá to doprovázeno také úpravou platebních podmínek, zejména výše úrokové sazby.

List vlastnictví (LV)

Veřejná listina vystavená katastrálním úřadem popř. jiným subjektem. LV deklaruje vlastnictví nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí a další práva s nemovitostí svázaná.

Nebankovní půjčka (půjčka bez registru)

Tento druh půjčky je poskytován nebankovními subjekty. V případě nebankovních půjček má často klient mnohem výhodnější podmínky z hlediska dokládání příjmů, doby nutné k vyřízení nebo účelovosti půjčky než v případě bank. Bývá však vždy spojena s vyšší úrokovou sazbou. Při schvalování této půjčky nemusí být důležitý zápis v registru dlužníků, klient může tedy půjčku získat i v případě, že má v registrech negativní záznam z minulosti.

Neúčelová půjčka

Jedná se o takovou půjčku, kterou klient může využít i bez uvedení účelu využití. Nejčastější neúčelovou půjčkou je tzv. americká hypotéka. Nevýhodou tohoto druhu půjčky je vyšší úrok a RPSN.

P.A.

Tato zkratka pochází z latinského „per annum“, což znamená roční, za rok. U úvěru značí ve spojení s úrokem úrok za jeden rok.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti se zpravidla vyžaduje u nemovitosti, která je předmětem zástavy.  Toto pojištění bývá vinkulováno ve prospěch zástavního věřitele.

Pojištění schopnosti splácet

Prostřednictvím tohoto pojištění je klient schopen hradit splátky úvěru i v případě pracovní neschopnosti, plné invalidity, ztrátě zaměstnání či dokonce úmrtí za podmínek stanovených v pojistných podmínkách.

Předkupní právo

Toto právo umožňuje oprávněnému z tohoto práva požadovat po vlastníku věci aby mu přednostně nabídnul věc ke koupi v případě, bude–li ji chtít v budoucnu prodat.

Registr bankovní a nebankovní

Jedná se o věřitelům zpřístupněnou databázi osob, u nichž došlo v minulosti k nesplácení úvěru, leasingu nebo také např. nesplácení účtu za telekomunikační služby.

Ručitel

V případě, že nedojde ke splnění závazku dlužníkem, může věřitel požadovat, aby ručitel plnil tento závazek za dlužníka.

RPSN

RPSN neboli roční procentní sazba nákladů vyjadřuje míru nákladů, které jsou nutné k získání úvěru, za období jednoho roku. Napomáhá spotřebiteli při hodnocení výhodnosti nabízeného úvěru. V této sazbě jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s úvěrem (úroky, poplatek za vedení úvěrového účtu, notářské poplatky a jiné další poplatky, které souvisí s úvěrem).

Směnka

Směnka je cenný papír, který obsahuje zákonem přesně stanovené náležitosti. Ze směnky vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku.

Smluvní pokuta

Konkrétní částka nebo určitá procentuální sazba dohodnutá ve smlouvě, kterou může jedna ze smluvních stran smlouvy požadovat po druhé smluvní straně v případě porušení smluvních podmínek.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelským úvěrem se rozumí odložená platba, půjčka, úvěr či jiná obdobná finanční služba, která je poskytována věřitelem spotřebiteli. Spotřebitelem je zde fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. Spotřebitelský úvěr slouží primárně k nákupu spotřebních předmětů (elektroniky, nábytku apod.) nebo k zaplacení nejrůznějších služeb (školné, dovolená apod.). Spotřebitelský úvěr je upraven zákonem č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Věcné břemeno

Je to právo, které zatěžuje nemovitost buď ve prospěch konkrétní osoby po dobu jejího života nebo ve prospěch jiné nemovitosti.

Věřitel

Věřitelem je subjekt, který dlužníkovi poskytl půjčku či úvěr zpravidla za úplatu.

Zajištění úvěru nebo půjčky

Zajištěním se rozumí právní prostředky směřující k dosažení, případně usnadnění uspokojení věřitele ze závazku, označované souborně jako zajišťovací právní prostředky. Zajišťovací právní prostředky různého druhu plní obvykle funkci zajišťovací, působící buď na dlužníka k řádnému a včasnému splnění dluhu, nebo zlepšující situaci věřitele při vymáhání pohledávky soudní cestou, dále funkci uhrazovací, poskytující podpůrný zdroj pro uspokojení pohledávky při jejím nesplnění dlužníkem, a konečně, byť výjimečně, funkci sankční, postihující dlužníka zpravidla majetkově pro případ porušení povinností ze závazkového vztahu. Zajišťovací vztah je zpravidla vztahem vedlejším a mívá zásadně akcesorickou a subsidiární povahu. V obč. zákoníku jsou výslovně upraveny tyto typy zajištění závazku: smluvní pokuta, ručení, dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů, zástavní právo, podzástavní právo, zadržovací právo, zajištění převodem práva a postoupením pohledávky, jistota, uznání dluhu.

Zajišťovací převod práva

Splnění závazku může být zajištěno převodem práva dlužníka ve prospěch věřitele (zajišťovací převod práva). Tento právní institut využíváme výhradně u půjček zajištěných družstevními byty, kdy se předmětem zajišťovacího převodu práv stávají členská práva v družstvu.

Zástava

Majetek v zástavě složí jako záruka věřitele pro případ nesplácení dluhu klientem.

Zástavní právo

Zástavním právem se rozumí právní nástroj, který slouží k zajištění pohledávky (např. hypotečního úvěru), a to včetně úroků a dalšího příslušenství pohledávky. Zástavní právo vzniká nejčastěji na základě zástavní smlouvy mezi zástavním věřitelem (věřitelem) a zástavcem (vlastníkem zástavy). Toto právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že pohledávka nebude řádně uhrazena.

 

 

QR Code

Ostrava

Dům právnických služeb, Matiční 730/3
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

M: +420 602 712 525
E: info@pujcky-reality.cz