+420 602 712 525

O exekucích

Jinými slovy vykonávací řízení znamená výkon exekučního titulu (pravomocné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský nebo exekutorský zápis). Samotná exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Exekuce je nucený výkon rozhodnutí, který je prováděn soudním exekutorem podle zákona č.120/2001 Sb. 

Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy byl exekutorovi doručen návrh na nařízení exekuce.
Ukončení exekučního řízení může nastat tehdy, jeli vymoženo příslušenství pohledávky a náklady exekuce, došlo-li k rozhodnutí exekučního soudu o vyloučení soudního exekutora, k zastavení exekuce nebo k pověření soudem jiného exekutora o provedení exekuce.

 

Kdo je soudní exekutor

Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. V rámci takového úřadu pak exekutor smí provádět nucený výkon exekučních titulů a další činnost podle exekučního řádu. Soudním exekutorem může být jmenován pouze občan České republiky s úplným vysokoškolským právnickým vzděláním, nezbytná je dále trestní bezúhonnost, absolvování alespoň tříleté exekutorské praxe a složení exekutorské zkoušky.
 

Územní působnost soudního exekutora

Soudní exekutor může působit na celém území ČR. jeho činnosti není tedy limitována územní působností. Pro výkon exekuce není relevantní posuzovat místo bydliště, trvalého pobytu, atp. povinného nebo oprávněného.
 

Nařízení exekuce, exekuční titul

Nezbytným předpokladem proto, aby mohla být exekuce nařízena je tzv. exekuční titul, který je po materiální i formální stránce vykonatelný a jímž musí věřitel disponovat. Samotné exekuční řízení je pak zahájeno na základě sepsaného návrhu na nařízení exekuce, ve kterém nesmí chybět označení soudního exekutora a jeho sídla. Záleží vždy jen na svobodném rozhodnutí věřitele, pro kterého soudního exekutora se rozhodne.
 

Exekučním titulem je:

 • pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu
 • vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, zejména rozsudek nebo trestní příkaz
 • vykonatelný rozhodčí nález
 • exekutorský zápis
 • notářský zápis
 • vykonatelné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy
   

Způsoby, kterými lze provést exekuci 

Exekuci lze provést jen těmi způsoby, které umožňuje exekuční řád. V první řadě je třeba rozlišit, zda se jedná o exekuci na peněžitá nebo nepeněžitá plnění. Způsoby exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti - odebráním věci, vyklizením, provedením práce a výkonu, rozdělením společné věci. Exekuci na peněžitá nebo na nepeněžitá plnění lze provést některým nebo kombinací některých níže uvedených způsobů. Exekutor by měl vždy dbát na účelnost provedení exekuce vzhledem k výši vymáhané částky nebo charakteru vymáhané povinnosti.
 

Způsoby exekuce

 • srážkami ze mzdy, případně jiných příjmů (důchodů, nemocenské pojištění, podpora v nezaměstnanosti, renty, atp.)
 • prodejem movitých věcí
 • prodejem nemovitostí
 • přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
 • přikázáním jiné peněžité pohledávky
 • postižením jiných majetkových práv
 • postižením podniku
 • prodejem zástavy
 • pozastavením řidičského oprávnění (jen v případě vymáhání výživného na nezletilé dítě)
 • postižením nehmotných práv - průmyslových práv - ochranné známky, patenty, průmyslové vzory
 • postižením cenných papírů, akcií, podílových listů, šeků, atp.
   

​NENECHTE SI EXEKUCE PŘERŮST PŘES HLAVU.

 

QR Code

Ostrava

Dům právnických služeb, Matiční 730/3
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

M: +420 602 712 525
E: info@pujcky-reality.cz